Boğaziçi Üniversitesi
Müzik Kulübü Tüzüğü

Madde 1. İsim, Adres ve Nitelik:
Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğüne uygun olarak, Boğaziçi Üniversitesi 34342 Bebek – İstanbul adresinde Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun denetimi altında çalışmak üzere kurulmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü’nün kısa adı ve Logo’su EK-1’de gösterildiği gibidir.
Madde 2 : Amaçları
1. Öğrenci Kulüplerinin amacı, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini
gerçekleştirmek, geliştirmek ve/veya akademik ortama katkıda bulunmak ve üniversite tarafından sağlanan olanaklardan öğrencilerin eşit ve düzenli olarak yararlanmalarını sağlamaktır.
2. Üyelerine müzik ile ilgili etüd, toplu veya bireysel prova, kayıt, konser için çalışma yeri,
müzik ekipmanı, bilgi, kitap, yazılım ve araştırma olanakları sağlamak.
3. Daha önceden herhangi bir müzik birikimi olmamasına rağmen akademik hayatı boyunca müzik ile ‘sosyal bir etkinlik olarak’ – ve belki yalnızca çok kısa bir süre için – ilgilenmek isteyen öğrenciler ile daha önceden hatırı sayılır bir müzik birikimi olup, akademik yaşamı boyunca bunu daha da geliştirmek isteyen ve hatta üniversite sonrasında da müzikle uğraşmayı düşünen kulüp üyelerine kendilerini ifade edebilecekleri, diğer müzisyenlerle etkileşimde bulunabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunmak.
4. Hem kulübün fiziksel donanım olanaklarını hem de müzikal etkileşim ortamını artırma yoluyla üyelerin kendini geliştirmesine olanak sağlamak ve yapılan müzik üretimini nitelikli olarak artırmak.
5. Kulüpteki çalışmaların ve etkinliklerin(prova, konser, workshop, söyleşi vb.) çeşitli formatlarda arşivini tutmak.
Madde 3 : Faaliyetleri
3.1 Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için müzik ve müzik teknolojileri ile ilgili grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, atölyeler, arşiv çalışmaları, etkinlikler, söyleşiler, dinletiler, konserler, konser dizileri, festivaller düzenler.
3.2 Madde 3.1’de belirtilen etkinlikler Madde 2’de belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılır.
3.3 Tüm kulüp faaliyetleri ÖFKK’nın belirlediği Genel Kurallar çerçevesinde yürütülür.
3.4 Kulüpler kar amacı güden faaliyetlerde bulunamaz. Üniversite dışında izinsiz hiçbir şekilde üniversitenin adını ve logosunu kullanamazlar. Üniversite dışı faaliyetlerin onayı proje, protokol kapsamında veya üniversite içi mekan kısıtlarının yol açtığı durumlarda
gerçekleşir. Doğa kulüplerinin gezi ve seyahatleri, turnuva ve turneler hariç her türlü üniversite dışı faaliyet bu kapsamdadır ve ÖİD iznine tabidir.
3.5 Kulüpler Üniversitenin fiziki ortamına zarar verecek veya akademik hayatını aksatacak faaliyetlerde bulunamazlar.
3.6 Kulüpler kendi faaliyet alanlarının dışına çıkmamaya ve özellikle diğer kulüplerin alanlarına tecavüz etmemeye özen gösterirler. Anlaşmazlık durumunda Madde 9.5 hükmü
saklı kalmak kaydıyla karar mercii KAK YK’dır.
3.7 Kulüplerin yayın ve diğer faaliyetlerinde ÖİD gerekli gördüğü hallerde kulüp danışmanının görüşünü alır.
Madde 4 : Üyelik.
4.1 Kulüp üyeliği sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine açıktır. Bir öğrenci birden fazla
kulübe üye olabilir.
4.2 Üyelik, her akademik yarıyılın başında yapılacak kayıtlarla gerçekleşir. Üyelik Kulüp Genel
Kurulu tarafından bir önceki akademik yılın sonunda saptanmış ve ÖİD tarafından onaylanmış yıllık ve/veya yarıyıllık aidatın kayıt sırasında ödenmesi ve Üyelik Kulüp Listesi’ne yapılacak kayıt ile gerçekleşir. Burslu öğrenciler, durumlarını Burs Ofisi’nden belgeledikleri takdirde, kulüpler bu öğrencileri üyelik aidatı ödemekten muaf tutabilirler. Üyelik her akademik yılın başında yenilenir.
4.3 Üyelik aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır.
4.4 Aktif üyeler, Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü tüzüğünde belirtilen aktif üyelik kriterlerine uygun olarak faaliyette bulunan üyelerdir.
4.5 Bu şartları yerine getirmeyen üyeler pasif üye sayılır. Pasif üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip değildir. Pasif üye sayılanlar ÖİD’ye itirazda bulunabilirler.
4.6 Uzmanlık gerektiren alanlarda (müzik, dans, spor, doğa sporları vs.) ihtiyaç olduğu takdirde
tanımlanan üyelik şartlarına sahip olmayan kişiler fahri üye veya çalıştırıcı sıfatıyla kulüp
faaliyetlerine katılabilirler. Bu kişiler, genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve ÖİD’in onayı ile görev alabilirler, ancak seçme, oy verme ve seçilme hakları yoktur.
Çalıştırıcılık ve fahri üyelik statüleri her yıl yenilenmek zorundadır. ÖİD gerekli gördüğü
takdirde akademik yıl içinde bu kişilerin görevlerine son verilmesini isteyebilir.
4.7 Üyelikten çıkarılma Kulüp Yönetim Kurulu’nun gerekçeli teklifinin, Kulüp Genel Kurul üye
tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kabulü, KAK, ÖFKK görüşü ve ÖİD onayıyla gerçekleşir.
4.8 Aktif üye sayısı iki yarıyıl üst üste 15’in altında kalan kulüplerin faaliyetlerine son verilir. Bu şart yeni kurulan kulüplerde kuruluştan itibaren bir akademik yılın bitiminden sonra işlerlik kazanır.
Madde 5 : Tüzük
5.1 Kulüp Tüzüğünde kulübün isminin, adresinin, amaçlarının, faaliyet kapsamının, aktif üyelik koşullarının ve kulüp organlarının açık şekilde belirtilmesi zorunludur.
5.2 Kulüp faaliyetlerinde, kulüp içi ve kulüpler arası ilişkilerde cinsel taciz, zorbalık, yıldırma/psikolojik taciz (mobbing), ayrımcılık ve nefret söylemleri kabul edilemez.
5.3 Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi, genel kurul üye tam sayısının en az üçte biri veya yönetim
kurulu tarafından teklif edilebilir. Teklif genel kurul üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğuyla kabul edilebilir. Tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesi KAK-YK, ÖFKK görüşü ve ÖİD izniyle ÜYK onayına bağlıdır.
Madde 6 : Organlar
6.1 Genel Kurul: Kulübün genel karar organıdır.
6.1.1 Kulüp aktif üyelerinden oluşur. Genel Kurul toplantısı tarihi Genel Kurul tarihinden en az
15 gün önce duyurulur. Aktif üye listesi de Genel Kurul tarihinden en az bir hafta önce duyurulur.
6.1.2 Yönetim kurulunun isteği üzerine her akademik yarıyılda en az bir kere toplanır. Yönetim
kurulu kulüp aktif üyelerinin üye tam sayısının en az üçte birinin imzası ile istendiğinde genel
kurulu toplantıya çağırır. Genel kurul belirtilen sıklıkta toplanmadığı takdirde ÖİD kulüp faaliyetlerini dondurmak yetkisine sahiptir.
6.1.3 Aktif üyelerin salt çoğunluğunun sağlanmadığı Genel Kurul toplantısı geçerli sayılmaz.
6.1.4 Görevleri:
6.1.4.1 Yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üyelerini her akademik yılın sonunda
bir sonraki akademik yıl için seçer.
6.1.4.2 Madde 4.5’te belirtildiği gibi üyelikten çıkarılma tekliflerini oylar.
6.1.4.3 Madde 4.4’te belirtildiği gibi fahri üyelik, danışmanlık ve çalıştırıcılık tekliflerini oylar.
6.1.4.4 Her akademik yılın başında öngörülen faaliyet program taslağını onaylar.
6.1.4.5 Madde 5.3’te belirtildiği gibi tüzük değişikliklerini oylar.
6.1.4.6 Madde 6.2.5’te belirtildiği gibi yönetim kurulunun görevine son verebilir.
6.2 Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu kulübün yürütme organıdır.
6.2.1 Her akademik yıl derslerin son gününden önce genel kurul tarafından seçilen bir başkan, başkan yardımcısı, sayman, yazman, ve bir üyeden oluşur. Yeni yönetim kurulu seçildikten sonraki mezuniyet töreninden hemen sonra görevi bir yıllığına devralır.
6.2.2 Yönetim kurulu 5 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler yönetim kurulunda boşalan üyelik olduğu takdirde, seçimde aldıkları oy miktarı esas alınarak bu üyeliklere getirilirler.
Yedek üyeler yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler ancak karar ve imza yetkileri yoktur.
Seçilen Yönetim kurulu üyelerinin isimleri KAK ve ÖİD’e bildirilir.
6.2.3 Yönetim kurulu üyeliğine ancak sınamalı ve başarısız durumda olmayan, Boğaziçi Üniversitesi lisans öğrencisi ve kulüp aktif üyesi olup başka bir kulübün yönetim kurulunda yer almayan adaylar seçilebilir. Dönem izinli veya Erasmus ve değişim programlarına katılan öğrenciler bu süre boyunca; hazırlık dönemi hariç 10 yarıyılını doldurmuş öğrenciler ise 10.yarıyıl itibariyle yönetim kuruluna üye olamazlar.
6.2.4 Yönetim kurulu çalıştırıcı veya fahri üye konumundaki kişileri toplantılarına davet
edemez.
6.2.5 Yönetim kurulu aktif üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun oylarıyla görevden
alınabilir.
6.2.6. Kulüp Yönetim Kurulu’ndan dönem içinde istifa eden üye sayısı yedek üye sayısından fazla olursa olağanüstü Genel Kurula gidilerek var olan aktif üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla yeni bir yönetim kurulu seçilir.
6.2.7 Yönetim kurulu, çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali durumu ve demirbaş malzemelerinden üyelere ve ÖİD’e
karşı sorumludur.
6.2.8 Yürütme organı olarak YK üyelerinin görüşleri eşitlikçi bir ortamda ortaya konulmalıdır.
Başkan ve başkan yardımcılığı görevleri diğer görevler gibi eşitler arasındaki görev paylaşımını ifade eder.
6.2.9 Yönetim kurulu, Madde 3.3’te belirtilen izni ve görüşü almakla yükümlüdür.
6.2.10 Yönetim kurulu, ÖİD’e akademik yılın başında kulübün bütçe taslağını ve öngörülen faaliyet programını, akademik yılın sonunda ise faaliyet raporunu ve mali bilançoyu sunmak zorundadır. Her toplantıda tutanak düzenler, ÖİD tarafından istendiği takdirde ibraz eder.
6.3 Denetleme Kurulu: Genel kurul adına yönetim kurulunu ve kulüp faaliyetlerini denetler.
6.3.1 Denetleme kurulu, genel kurul tarafından akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yıl için seçilir. Denetleme kurulu YK üyesi olmayan üç asıl ve bir yedek üyeden oluşur.
6.3.2 Denetleme kurulu üyeliği için yönetim kurulu üyeliği şartları geçerlidir.
6.3.3 Denetleme kurulu kulübün yıllık faaliyet raporunu, evrakını, saymanlık defterini ve demirbaş eşyalarının durumunu inceler. Elde edilen gelir ve yapılan harcamaların tüzüğe, bütçe taslağına ve yönetim kurulu kararlarına uygunluğunu denetler. Satın alınan demirbaş eşyanın üniversiteye kaydettirilmesinin takibinden sorumludur. Gerektiğinde yönetim kuruluna, genel kurula ve ÖİD’e bilgi verir.
Madde 7 : Belgeler
7.1 Üye Kayıt Listesi:
Üye Kayıt Listesi: Üyelerin isimleri, öğrenci numaraları ve üyelik kayıt tarihini içeren yazılı bir listenin ÖİD’e verilmesi gerekir. Bu liste her dönem başı güncellenir.
7.2 Üye Aidat Makbuzları:
ÖİD’ye sunulacak aidat makbuzlarında ve koçanlarında kulüp adı, üye adı, öğrenci numarası,ödeme tarihi, aidat tutarı ve yetkili üye imzası bulunmak zorundadır.
7.3 Üye Toplantı Tutanakları:
Aktif üyelik kriteri sayılan faaliyetlere katılan üyeler isimlerini faaliyet raporu ile birlikte
istendiğinde ÖİD’ye sunmak zorundadırlar.
7.4 Yönetim Kurulu Tutanakları
7.5 Genel Kurul Tutanaklarız
7.6 Demirbaş Kayıtları: Yeni satın alınan eşya, teslim alma tarihinden itibaren en geç 15 gün
içinde kulüp tarafından ÖİD’e bildirilmeli ve demirbaş eşya numarası alınarak demirbaş
defterine kaydedilmelidir. Demirbaş eşyalar kulüp faaliyetleri dışında kullanılamaz.
7.7 Kulübün yaptığı bütün harcamalara ve elde ettiği bütün gelirlere ait fatura, fiş, imzalı
makbuz, sözleşme ve belgeler.
Madde 8 : Mali Hususlar
8.1 Kulüp Hesapları:
8.1.1 Kulüpler faaliyetlerinin ÖFKK’nın belirlediği Genel Kurallar çerçevesinde yürütür. Her Kulübün kendi kulüp hesabı vardır. Kulüpler, faaliyetlerinden elde ettikleri tüm geliri bu hesapta tutmak zorundadır. Bu hesaptaki fonların yüzde 15’i Kulüplerarası Kurul’un denetimindeki Kulüpler Ortak Hesabı’na aktarılır. Kulüpler, kulüp faaliyet programında belirtilen bir etkinliğin masraflarını karşılamak amacıyla hesaplarına ÖİD ve Rektörlük onayını müteakiben en geç iki iş günü öncesinden başvurmak kaydıyla ulaşabilirler. Kulüpler Ortak Hesabı’na ise, aynı şartlarda ve kendi mali durumlarının elvermemesi halinde başvurabilirler. KAK hesabından para çekmek için KAK YK görüşü ve ÖİD onayı gerekir.
8.1.2 Kulüpler günlük harcamalarını karşılamak amacıyla küçük kasa (üye aidatlardan elde
edilen gelirler) hesabı tutarlar.
8.1.3 Faaliyetlerin bütün gelir ve giderleri faaliyet sonunda belgelenmek ve akademik yıl
sonunda, Madde 3.2.’de belirtilen yıl sonu faaliyet raporu ile birlikte ÖİD’ye teslim edilmek zorundadır.
8.2 Kulüpler sponsorluk sözleşmelerini ilgili faaliyetten on gün önce KAK YK’ ya ve ÖİD’e onaylatmak zorundadır. ÖİD gerekli gördüğü durumlarda Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Müşavirliği’nin sponsorluk sözleşmesi hakkındaki görüşünü alır.
8.3 Yıl sonu faaliyet raporunda Üniversite ve diğer bütçelerden yapılan harcamalar, ayrı ayrı belirtilmelidir.
Madde 9 : Aktif Üyelik
9.1 Akademik yılın başında kulübe üye olmuş, ilgili akademik yıl boyunca en az iki dönem üst üste kulüpte müziğini yapmış ve kulüp işleri – kulüp yönetimi ile ilgili kendini yetkin gören herkes aktif üye olabilir.
9.2 Aktif üye olmak için Genel Kurul toplantısı tarihinden en az 15 gün önce Yönetim
Kurulu’na bildirmek gerekir. Olağanüstü durumlar haricinde Yönetim Kurulu 9.1’deki koşulları karşılayan herkesi aktif üye sayar.
9.3 Yönetim Kurulu 9.2’de belirtilen olağanüstü durumlar koşulunu suistimal edemez.
9.4 9.1’deki koşulları sağlayıp Yönetim Kurulu tarafından aktif üye sayılmayan üyeler Öğrenci
İşleri Dekanlığı’na başvurabilir.